Bảo hộ logo – nhãn mác bao bì

Logo, bức tranh, mẫu thiết kế có thể được bảo hộ bản quyền dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền logo là Cục bản quyền

Thời gian để được cấp bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh: 5-10 ngày


–     Bản mô tả logo, mẫu thiết kế, bức tranh (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của A&S Law);
–     Giấy ủy quyền (theo mẫu của A&S Law) Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh;

–     Tuyên bố sở hữu bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh (theo mẫu của  A&S Law);

–     Giấy cam đoan (theo mẫu của A&S Law);

–     Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh là pháp nhân);

–     Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền logo, mẫu thiết kế, bức tranh).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top